Μεταγλωττιστής κανονικών εκφράσεων σε Java bytecodes (καταργήθηκε 2003)

Οι κανονικές εκφράσεις χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές επεξεργασίας συμβολοσειρών. Η αποδοτική χρήση τους είναι σημαντική και αντικείμενο έρευνας. Οι εκφράσεις συχνά μεταγλωττίζονται σε αφηρημένο κώδικα ενός αυτόματου το οποίο και τις εκτελεί. Η εργασία αυτή έχει ως στόχο τη μεταγλώττιση κανονικών εκφράσεων στη γλώσσα της αφηρημένης μηχανής της Java (Java bytecodes) με στόχο την αποδοτική εκτέλεσή τους.

Βιβλιογραφία