Σύνδεση εξυπηρετητή Web με εξυπηρετητή καταλόγου (καταργήθηκε - 1998)

Οι υπηρέτες Web μπορούν να διασφαλίσουν την ταυτότητα του χρήστη τους με τη χρήση πιστοποιητικών. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η σύνδεση του υπηρέτη Web Apache με έναν υπηρέτη πιστοποιητικών. Ο υπηρέτης Apache περιλαμβάνει ένα δομημένο αντικειμενοστρεφές μοντέλο για την προσθήκη λειτουργιών σε όλα τα στάδια της ανάκτησης και αποστολής ιστοσελίδων και έτσι επιτρέπει σχετικά εύκολα τη σύνδεση με άλλες υπηρεσίες.

Βιβλιογραφία