Συναρτήσεις κατακερματισμού

Η συνάρτηση κατακερματισμού πρέπει να εκτελείται γρήγορα και να είναι κατά το δυνατό ομοιόμορφη. Οι παρακάτω είναι μερικές ενδεικτικές μέθοδοι υλοποίησης: Οι παραπάνω μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε συνδυασμό.