Καταργημένα θέματα ερευνητικών εργασιών 2017-

Μετρικές επιτυχημένων ιστότοπων και εταιριών

Στόχος της εργασίας είναι να ερευνήσει τη συσχέτιση ανάμεσα σε μετρικές του περιεχομένου ενός ιστότοπου και της επιτυχίας του ιστότοπου ή της αντίστοιχης εταιρίας. Μερικές μετρικές μπορεί να είναι οι παρακάτω:

Οι σελίδες που θα ερευνηθούν θα είναι αυτές των ιστότοπων που εμφανίζονται στην κορυφή των Alexa rankings καθώς και των εταιριών Fortune 1000.

Αποδοτική παράσταση επιστημονικών γενεαλογικών δένδρων

Τα επιστημονικά γενεαλογικά δένδρα, όπως αυτό, έχουν δυο χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την εμφάνισή τους με ιδιαίτερα αποδοτικό τρόπο από άποψη χώρου που καταλαμβάνεται στην εικόνα.

Στόχος της εργασίας είναι η υλοποίηση ενός εργαλείου στο σύστημα Graphviz (αντίστοιχου με το dot ή το fdp) που θα επιτρέπει την αποδοτική παράσταση τέτοιων γράφων εκμεταλλευόμενο τα ειδικά τους χαρακτηριστικά. Για το σκοπό αυτό το εργαλείο θα χρησιμοποιεί όσο αποδοτικότερα γίνεται τα κενά που αφήνονται σήμερα από το εργαλείο dot σε κάθε γενεά, κρατώντας όμως στις συνδέσεις του γράφου μία κατεύθυνση στην οποία δεν θα υπάρχουν αντίστροφες συνδέσεις (από αριστερά προς τα δεξιά στο συγκεκριμένο παράδειγμα).

Στοχαστική βελτιστοποίηση διεπαφής CAD

Ένα συγκεκριμένο λογισμικό CAD για αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς έχει κατηγοριοποιημένες τις εντολές και τις παραμέτρους ανά οντότητα και τύπο. Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη τεχνικής για τη βελτιστοποίηση της κατηγοριοποίησης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει πρώτα να γίνει βιβλιογραφική επισκόπηση του χώρου. Στη συνέχεια πρέπει να κατασκευαστεί μοντέλο κόστους για την εκτέλεση των εντολών και την αλλαγή των παραμέτρων του υπάρχοντος προγράμματος. Τέλος, εφαρμόζοντας αλγορίθμους στοχαστικής βελτιστοποίησης πάνω στο υπάρχον μοντέλο κόστους και το ιστορικό πέντε εκατομμυρίων εντολών που δόθηκαν σε 56 χιλιάδες πραγματικές εκτελέσεις του προγράμματος, πρέπει να δημιουργηθεί και να αξιολογηθεί ένα νέο προτεινόμενο μοντέλο διάταξης των εντολών και να διατυπωθούν συμπεράσματα σχετικά με τη μέθοδο που ακολουθήθηκε και τα αποτελέσματά της.