Λογικοί τελεστές

Τα λογικά αποτελέσματα στη Java μπορούν να συνδυαστούν με τη χρήση των παρακάτω λογικών τελεστών:
Λογική πράξη Τελεστής της Java
Λογική σύζευξη (boolean and) (και) &&
Λογική διάζευξη (boolean or) (ή) ||
Λογική άρνηση (boolean not) (όχι) !

Παράδειγμα

Ο παρακάτω βρόχος μπορεί να αποτελεί τμήμα του προγράμματος ελέγχου ενός τραπεζικού μηχανήματος αυτομάτων συναλλαγών:
{
        int secret, pin, tries;

        secret = 1234;                  /* Customer's secret PIN */
        tries = 0;
        do {
                BIO.print("Δώστε το PIN σας: ");
                pin = BIO.getInt();
                tries = tries + 1;
        } while (pin != secret && tries < 4);
        /* Correct PIN entered or number of tries exhausted */
}