Απλές συναρτήσεις

Παράδειγμα (ορισμός της συνάρτησης του παραγοντικού):
(defun factorial (n)
        (if (equal n 0)
        1
        (* n (factorial (- n 1)))))