Ασκήσεις

Άσκηση 5

 1. Να υλοποιηθεί σε C πρόγραμμα το οποίο με τη χρήση διατεταγμένου δυαδικού δένδρου διαβάζει από το χρήστη μια σειρά από ονόματα μέχρι να τελειώσει το αρχείο που διαβάζει (π.χ. ο χρήστης πληκτρολογήσει CTRL-Z) και τα εκτυπώνει με αλφαβητική σειρά. Παράδειγμα:
  Verdi
  Strauss
  Mozart
  Wagner
  Adams
  Gounod
  Bellini
  Gauss
  Bizet
  Donizetti
  Mascagni
  Puccini
  Rossini
  ^Z
  Adams
  Bellini
  Bizet
  Donizetti
  Gauss
  Gounod
  Mascagni
  Mozart
  Puccini
  Rossini
  Strauss
  Verdi
  Wagner
  
  Σημείωση 1: Η συνάρτηση strcmp συγκρίνει αλφαβητικά δύο συμβολοσειρές (α, β), και επιστρέφει ανάλογα -1 (α < β), 0 (α = β), ή 1 (α > β). Ορίζεται στην string.h.

  Σημείωση 2: Ανάγνωση των συμβολοσειρών μέχρι το τέλος του αρχείου, αντιγραφή τους σε χώρο που έχει επιστραφεί από τη malloc, και αποθήκευσή του δείκτη σε μεταβλητή p τύπου char * μπορεί να γίνει ως εξής:

  	char buff[80];
  
  	while (fgets(buff, sizeof(buff), stdin)) {
  		p = strdup(buff);
  		...
  	}
  
  Η δήλωση της strdup βρίσκεται στην επικεφαλίδα string.h.

  Σημείωση 3: Ο ορισμός των παρακάτω δύο συναρτήσεων μπορεί να σας βοηθήσει στη δομή του προγράμματος:

  static void add_tree(struct s_btree **t, char *name);
  static void print_tree(struct s_btree *t);