Γενικές λειτουργίες

Η γενικές λειτουργίες της βιβλιοθήκης της C++ είναι οι παρακάτω:
bitset
κλάση προτύπων (ως προς το μέγιστο πληθάριθμο του συνόλου) που επεξεργάζεται σύνολο από bit
complex
κλάση προτύπων (ως προς τον τύπου των δύο στοιχείων) μιγαδικών αριθμών. Εξειδικεύσεις της κλάσης είναι μιγαδικοί αριθμοί float, double και long double.
exception
συναρτήσεις χειρισμού διακοπών
limits
ιδιότητες αριθμητικών τιμών
locale
προσαρμογή του προγράμματος σε τοπικά χαρακτηριστικά. Περιλαμβάνονται πρότυπες κλάσεις που ορίζουν:
stdexcept
κλάσεις για αναφορά διακοπών
string
πρότυπη κλάση που ορίζει σειρές αντικειμένων μεταβλητού μήκους. Εξειδίκευση της κλάσης αυτής είναι οι συμβολοσειρές.
valarray
πρότυπη (ως προς το περιεχόμενο του πίνακα) κλάση που επιτρέπει το μαζικό χειρισμό πινάκων