Τύποι δεδομένων

Τα δεδομένα κάθε στήλης ενός πίνακα πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο τύπο. Οι βασικοί τύποι που υποστηρίζονται από την SQL είναι οι παρακάτω:
ΒΙΤ
Ναι ή Όχι
CURRENCY
Τιμή που παριστάνει με ακρίβεια αριθμούς από 922.337.203.685.477,5808 έως 922.337.203.685.477,5807
DATETIME
Χρόνος
SINGLE
Αριθμός κινητής υποδιαστολή μονής ακρίβειας
DOUBLE
Αριθμός κινητής υποδιαστολή διπλής ακρίβειας
SHORT
Ακέραιος 2 byte (-32768 έως 32767)
LONG
Ακέραιος 4 byte (-2.147.483.648 έως 2.147.483.647)
TEXT
Κείμενο μέχρι 255 χαρακτήρες
LONGTEXT
Κείμενο μέχρι 1.2GB