Αφηρημένος τύπος

Ορισμός του τύπου της ουράς λίστας ακεραίων
typedef struct s_int_queue *int_queue;
Επιστρέφει μια άδεια ουρά
int_queue new_int_queue(void);
Το στοιχείο i εισάγεται στο τέλος της ουράς
void put_int_queue(int_queue q, int i);
Το στοιχείο από την αρχή της μη κενής ουράς αφαιρείται και επιστρέφεται
int get_int_queue(int_queue q);
Επιστρέφεται αληθές αν η ουρά είναι κενή
int isempty_int_queue(int_queue q);
Διαγράφει την ουρά
void delete_int_queue(int_queue q);