Σύζευξη

Μπορούμε να ενώσουμε ερωτήσεις μεταξύ τους με το κόμμα (,) για να απαιτήσουμε να είναι και οι δύο αληθείς:
?- sum(0, 1, 1), sum(1, 1, 2).

yes
?- sum(0, 1, 1), sum(1, 1, 3).

no
Μπορούμε να ορίσουμε ακόμα κανόνες με βάση ένα γεγονός και κάποιες σχετικές ερωτήσεις με την παρακάτω σύνταξη:
a :-
	b1,
	b2,
	bn.
Ο κανόνας διαβάζεται ως εξής: ισχύει το a αν ισχύει το b1 και το b2 και το bn. Αν ορίσουμε παραπάνω από έναν κανόνα για το ίδιο γεγονός τότε οι κανόνες ισχύουν διαζευκτικά (αρκεί να ισχύει ένας).

Παράδειγμα:


parent(X, Y) :-
    father(X, Y).
parent(X, Y) :-
    mother(X, Y).
?- parent(anthi, X).

X = giannis ->;

X = maria
yes
?- parent(X, giannis).

X = anthi ->;

X = petros ->;

X = thanasis ->;

X = iro ->;

no

Παράδειγμα:

grandfather(X, Y) :-
    father(Z, X),
    father(Y, Z).
?- grandfather(X, Y).

X = giannis
Y = nikos ->;

X = giannis
Y = giorgos ->;

no