Συνθήκες ανταγωνισμού

Συνθήκες ανταγωνισμού ονομάζονται οι συνθήκες κατά τις οποίες το τελικό αποτέλεσμα της εκτέλεσης μιας σειράς διεργασιών κάτω από αυτές εξαρτάται από τη σειρά εκτέλεσής τους.

Παράδειγμα

int counter;

process_one()
{
	int i;

	i = counter;
	i = i + 1;
	counter = i;
}

process_two()
{
	int i;

	i = counter;
	i = i + 1;
	counter = i;
}