Κλασικά προβλήματα

To πρόβλημα των συνδαιτημόνων φιλοσόφων

Λύσεις (σωστές και λανθασμένες):