Αφηρημένος τύπος

Ορισμός του τύπου της συνδεδεμένης λίστας ακεραίων
typedef struct s_int_list *int_list;
Επιστρέφεται μια άδεια συνδεδεμένη λίστα
int_list list_new(void);
Επιστρέφεται μια συνδεδεμένη λίστα με το στοιχείο i στην αρχή της
int_list int_list_add(int_list l, int i);
Επιστρέφεται μια συνδεδεμένη λίστα με το στοιχείο i διαγραμμένο
int_list int_list_del(int_list l, int i);
Επιστρέφει αληθές αν κάποιο στοιχείο της λίστας έχει την τιμή i, αλλιώς ψευδές.
int int_list_search(int_list l, int i);
Καλεί τη συνάρτηση process για κάθε στοιχείο της λίστας
void int_list_traverse(int_list l, void (*process)(int i));
Επιστρέφεται αληθές αν η λίστα είναι κενή
int int_list_isempty(int_list l);
Διαγράφει όλα τα στοιχεία της λίστας l
void int_list_delete(int_list l);