Απλές συναρτήσεις

Παράδειγμα (ορισμός της συνάρτησης του παραγοντικού):
(defun factorial (n)
	(if (equal n 0)
	1
	(* n (factorial (- n 1)))))