Επεξεργασία αρχείων τυχαίως προσπέλασης στη C

Η βιβλιοθήκη της C μας δίνει τη δυνατότητα μετακίνησης και σε τυχαία σημεία του αρχείου με βάση τις συναρτήσεις fseek και ftell:
int fseek(FILE * f, long pos, int whence);
Ορίζει ως επόμενη θέση για ανάγνωση ή εγγραφή στο αρχείο f τη θέση pos. Η θέση ορίζεται ανάλογα με τη σταθερά που θα οριστεί στη whence:
SEEK_CUR
από την τρέχουσα θέση στο αρχείο,
SEEK_END
από το τέλος του αρχείου,
SEEK_SET
από την αρχή του αρχείου.
Η fseek επιστρέφει -1 αν η θέση που δώθηκε δεν είναι σωστή, αλλιώς επιστρέφει 0. Το παρακάτω παράδειγμα μεταφέρει τη θέση ανάγνωσης στον 10ο ακέραιο του αρχείου f:
	fseek(f, 10 * sizeof(int), SEEK_SET);
long ftell(FILE *f)
Επιστρέφει την τρέχουσα θέση ανάγνωσης/εγγραφής στο αρχείο f.