Conversions from decimal to Greek numerals

Details about the algorithm can be found here.
DecimalGreek
1αʹ
2βʹ
3γʹ
4δʹ
5εʹ
6ϛʹ
7ζʹ
8ηʹ
9θʹ
10ιʹ
11ιαʹ
12ιβʹ
13ιγʹ
14ιδʹ
15ιεʹ
16ιϛʹ
17ιζʹ
18ιηʹ
19ιθʹ
20κʹ
21καʹ
22κβʹ
23κγʹ
24κδʹ
25κεʹ
26κϛʹ
27κζʹ
28κηʹ
29κθʹ
30λʹ
31λαʹ
32λβʹ
33λγʹ
34λδʹ
35λεʹ
36λϛʹ
37λζʹ
38ληʹ
39λθʹ
40μʹ
41μαʹ
42μβʹ
43μγʹ
44μδʹ
45μεʹ
46μϛʹ
47μζʹ
48μηʹ
49μθʹ
50νʹ
51ναʹ
52νβʹ
53νγʹ
54νδʹ
55νεʹ
56νϛʹ
57νζʹ
58νηʹ
59νθʹ
60ξʹ
61ξαʹ
62ξβʹ
63ξγʹ
64ξδʹ
65ξεʹ
66ξϛʹ
67ξζʹ
68ξηʹ
69ξθʹ
70οʹ
71οαʹ
72οβʹ
73ογʹ
74οδʹ
75οεʹ
76οϛʹ
77οζʹ
78οηʹ
79οθʹ
80πʹ
81παʹ
82πβʹ
83πγʹ
84πδʹ
85πεʹ
86πϛʹ
87πζʹ
88πηʹ
89πθʹ
90ϟʹ
91ϟαʹ
92ϟβʹ
93ϟγʹ
94ϟδʹ
95ϟεʹ
96ϟϛʹ
97ϟζʹ
98ϟηʹ
99ϟθʹ
100ρʹ
101ραʹ
102ρβʹ
103ργʹ
104ρδʹ
105ρεʹ
106ρϛʹ
107ρζʹ
108ρηʹ
109ρθʹ
110ριʹ
111ριαʹ
112ριβʹ
113ριγʹ
114ριδʹ
115ριεʹ
116ριϛʹ
117ριζʹ
118ριηʹ
119ριθʹ
120ρκʹ
121ρκαʹ
122ρκβʹ
123ρκγʹ
124ρκδʹ
125ρκεʹ
126ρκϛʹ
127ρκζʹ
128ρκηʹ
129ρκθʹ
130ρλʹ
131ρλαʹ
132ρλβʹ
133ρλγʹ
134ρλδʹ
135ρλεʹ
136ρλϛʹ
137ρλζʹ
138ρληʹ
139ρλθʹ
140ρμʹ
141ρμαʹ
142ρμβʹ
143ρμγʹ
144ρμδʹ
145ρμεʹ
146ρμϛʹ
147ρμζʹ
148ρμηʹ
149ρμθʹ
150ρνʹ
151ρναʹ
152ρνβʹ
153ρνγʹ
154ρνδʹ
155ρνεʹ
156ρνϛʹ
157ρνζʹ
158ρνηʹ
159ρνθʹ
160ρξʹ
161ρξαʹ
162ρξβʹ
163ρξγʹ
164ρξδʹ
165ρξεʹ
166ρξϛʹ
167ρξζʹ
168ρξηʹ
169ρξθʹ
170ροʹ
171ροαʹ
172ροβʹ
173ρογʹ
174ροδʹ
175ροεʹ
176ροϛʹ
177ροζʹ
178ροηʹ
179ροθʹ
180ρπʹ
181ρπαʹ
182ρπβʹ
183ρπγʹ
184ρπδʹ
185ρπεʹ
186ρπϛʹ
187ρπζʹ
188ρπηʹ
189ρπθʹ
190ρϟʹ
191ρϟαʹ
192ρϟβʹ
193ρϟγʹ
194ρϟδʹ
195ρϟεʹ
196ρϟϛʹ
197ρϟζʹ
198ρϟηʹ
199ρϟθʹ
200σʹ
201σαʹ
202σβʹ
203σγʹ
204σδʹ
205σεʹ
206σϛʹ
207σζʹ
208σηʹ
209σθʹ
210σιʹ
211σιαʹ
212σιβʹ
213σιγʹ
214σιδʹ
215σιεʹ
216σιϛʹ
217σιζʹ
218σιηʹ
219σιθʹ
220σκʹ
221σκαʹ
222σκβʹ
223σκγʹ
224σκδʹ
225σκεʹ
226σκϛʹ
227σκζʹ
228σκηʹ
229σκθʹ
230σλʹ
231σλαʹ
232σλβʹ
233σλγʹ
234σλδʹ
235σλεʹ
236σλϛʹ
237σλζʹ
238σληʹ
239σλθʹ
240σμʹ
241σμαʹ
242σμβʹ
243σμγʹ
244σμδʹ
245σμεʹ
246σμϛʹ
247σμζʹ
248σμηʹ
249σμθʹ
250σνʹ
251σναʹ
252σνβʹ
253σνγʹ
254σνδʹ
255σνεʹ
256σνϛʹ
257σνζʹ
258σνηʹ
259σνθʹ
260σξʹ
261σξαʹ
262σξβʹ
263σξγʹ
264σξδʹ
265σξεʹ
266σξϛʹ
267σξζʹ
268σξηʹ
269σξθʹ
270σοʹ
271σοαʹ
272σοβʹ
273σογʹ
274σοδʹ
275σοεʹ
276σοϛʹ
277σοζʹ
278σοηʹ
279σοθʹ
280σπʹ
281σπαʹ
282σπβʹ
283σπγʹ
284σπδʹ
285σπεʹ
286σπϛʹ
287σπζʹ
288σπηʹ
289σπθʹ
290σϟʹ
291σϟαʹ
292σϟβʹ
293σϟγʹ
294σϟδʹ
295σϟεʹ
296σϟϛʹ
297σϟζʹ
298σϟηʹ
299σϟθʹ
300τʹ
301ταʹ
302τβʹ
303τγʹ
304τδʹ
305τεʹ
306τϛʹ
307τζʹ
308τηʹ
309τθʹ
310τιʹ
311τιαʹ
312τιβʹ
313τιγʹ
314τιδʹ
315τιεʹ
316τιϛʹ
317τιζʹ
318τιηʹ
319τιθʹ
320τκʹ
321τκαʹ
322τκβʹ
323τκγʹ
324τκδʹ
325τκεʹ
326τκϛʹ
327τκζʹ
328τκηʹ
329τκθʹ
330τλʹ
331τλαʹ
332τλβʹ
333τλγʹ
334τλδʹ
335τλεʹ
336τλϛʹ
337τλζʹ
338τληʹ
339τλθʹ
340τμʹ
341τμαʹ
342τμβʹ
343τμγʹ
344τμδʹ
345τμεʹ
346τμϛʹ
347τμζʹ
348τμηʹ
349τμθʹ
350τνʹ
351τναʹ
352τνβʹ
353τνγʹ
354τνδʹ
355τνεʹ
356τνϛʹ
357τνζʹ
358τνηʹ
359τνθʹ
360τξʹ
361τξαʹ
362τξβʹ
363τξγʹ
364τξδʹ
365τξεʹ
366τξϛʹ
367τξζʹ
368τξηʹ
369τξθʹ
370τοʹ
371τοαʹ
372τοβʹ
373τογʹ
374τοδʹ
375τοεʹ
376τοϛʹ
377τοζʹ
378τοηʹ
379τοθʹ
380τπʹ
381τπαʹ
382τπβʹ
383τπγʹ
384τπδʹ
385τπεʹ
386τπϛʹ
387τπζʹ
388τπηʹ
389τπθʹ
390τϟʹ
391τϟαʹ
392τϟβʹ
393τϟγʹ
394τϟδʹ
395τϟεʹ
396τϟϛʹ
397τϟζʹ
398τϟηʹ
399τϟθʹ
400υʹ
401υαʹ
402υβʹ
403υγʹ
404υδʹ
405υεʹ
406υϛʹ
407υζʹ
408υηʹ
409υθʹ
410υιʹ
411υιαʹ
412υιβʹ
413υιγʹ
414υιδʹ
415υιεʹ
416υιϛʹ
417υιζʹ
418υιηʹ
419υιθʹ
420υκʹ
421υκαʹ
422υκβʹ
423υκγʹ
424υκδʹ
425υκεʹ
426υκϛʹ
427υκζʹ
428υκηʹ
429υκθʹ
430υλʹ
431υλαʹ
432υλβʹ
433υλγʹ
434υλδʹ
435υλεʹ
436υλϛʹ
437υλζʹ
438υληʹ
439υλθʹ
440υμʹ
441υμαʹ
442υμβʹ
443υμγʹ
444υμδʹ
445υμεʹ
446υμϛʹ
447υμζʹ
448υμηʹ
449υμθʹ
450υνʹ
451υναʹ
452υνβʹ
453υνγʹ
454υνδʹ
455υνεʹ
456υνϛʹ
457υνζʹ
458υνηʹ
459υνθʹ
460υξʹ
461υξαʹ
462υξβʹ
463υξγʹ
464υξδʹ
465υξεʹ
466υξϛʹ
467υξζʹ
468υξηʹ
469υξθʹ
470υοʹ
471υοαʹ
472υοβʹ
473υογʹ
474υοδʹ
475υοεʹ
476υοϛʹ
477υοζʹ
478υοηʹ
479υοθʹ
480υπʹ
481υπαʹ
482υπβʹ
483υπγʹ
484υπδʹ
485υπεʹ
486υπϛʹ
487υπζʹ
488υπηʹ
489υπθʹ
490υϟʹ
491υϟαʹ
492υϟβʹ
493υϟγʹ
494υϟδʹ
495υϟεʹ
496υϟϛʹ
497υϟζʹ
498υϟηʹ
499υϟθʹ
500φʹ
501φαʹ
502φβʹ
503φγʹ
504φδʹ
505φεʹ
506φϛʹ
507φζʹ
508φηʹ
509φθʹ
510φιʹ
511φιαʹ
512φιβʹ
513φιγʹ
514φιδʹ
515φιεʹ
516φιϛʹ
517φιζʹ
518φιηʹ
519φιθʹ
520φκʹ
521φκαʹ
522φκβʹ
523φκγʹ
524φκδʹ
525φκεʹ
526φκϛʹ
527φκζʹ
528φκηʹ
529φκθʹ
530φλʹ
531φλαʹ
532φλβʹ
533φλγʹ
534φλδʹ
535φλεʹ
536φλϛʹ
537φλζʹ
538φληʹ
539φλθʹ
540φμʹ
541φμαʹ
542φμβʹ
543φμγʹ
544φμδʹ
545φμεʹ
546φμϛʹ
547φμζʹ
548φμηʹ
549φμθʹ
550φνʹ
551φναʹ
552φνβʹ
553φνγʹ
554φνδʹ
555φνεʹ
556φνϛʹ
557φνζʹ
558φνηʹ
559φνθʹ
560φξʹ
561φξαʹ
562φξβʹ
563φξγʹ
564φξδʹ
565φξεʹ
566φξϛʹ
567φξζʹ
568φξηʹ
569φξθʹ
570φοʹ
571φοαʹ
572φοβʹ
573φογʹ
574φοδʹ
575φοεʹ
576φοϛʹ
577φοζʹ
578φοηʹ
579φοθʹ
580φπʹ
581φπαʹ
582φπβʹ
583φπγʹ
584φπδʹ
585φπεʹ
586φπϛʹ
587φπζʹ
588φπηʹ
589φπθʹ
590φϟʹ
591φϟαʹ
592φϟβʹ
593φϟγʹ
594φϟδʹ
595φϟεʹ
596φϟϛʹ
597φϟζʹ
598φϟηʹ
599φϟθʹ
600χʹ
601χαʹ
602χβʹ
603χγʹ
604χδʹ
605χεʹ
606χϛʹ
607χζʹ
608χηʹ
609χθʹ
610χιʹ
611χιαʹ
612χιβʹ
613χιγʹ
614χιδʹ
615χιεʹ
616χιϛʹ
617χιζʹ
618χιηʹ
619χιθʹ
620χκʹ
621χκαʹ
622χκβʹ
623χκγʹ
624χκδʹ
625χκεʹ
626χκϛʹ
627χκζʹ
628χκηʹ
629χκθʹ
630χλʹ
631χλαʹ
632χλβʹ
633χλγʹ
634χλδʹ
635χλεʹ
636χλϛʹ
637χλζʹ
638χληʹ
639χλθʹ
640χμʹ
641χμαʹ
642χμβʹ
643χμγʹ
644χμδʹ
645χμεʹ
646χμϛʹ
647χμζʹ
648χμηʹ
649χμθʹ
650χνʹ
651χναʹ
652χνβʹ
653χνγʹ
654χνδʹ
655χνεʹ
656χνϛʹ
657χνζʹ
658χνηʹ
659χνθʹ
660χξʹ
661χξαʹ
662χξβʹ
663χξγʹ
664χξδʹ
665χξεʹ
666χξϛʹ
667χξζʹ
668χξηʹ
669χξθʹ
670χοʹ
671χοαʹ
672χοβʹ
673χογʹ
674χοδʹ
675χοεʹ
676χοϛʹ
677χοζʹ
678χοηʹ
679χοθʹ
680χπʹ
681χπαʹ
682χπβʹ
683χπγʹ
684χπδʹ
685χπεʹ
686χπϛʹ
687χπζʹ
688χπηʹ
689χπθʹ
690χϟʹ
691χϟαʹ
692χϟβʹ
693χϟγʹ
694χϟδʹ
695χϟεʹ
696χϟϛʹ
697χϟζʹ
698χϟηʹ
699χϟθʹ
700ψʹ
701ψαʹ
702ψβʹ
703ψγʹ
704ψδʹ
705ψεʹ
706ψϛʹ
707ψζʹ
708ψηʹ
709ψθʹ
710ψιʹ
711ψιαʹ
712ψιβʹ
713ψιγʹ
714ψιδʹ
715ψιεʹ
716ψιϛʹ
717ψιζʹ
718ψιηʹ
719ψιθʹ
720ψκʹ
721ψκαʹ
722ψκβʹ
723ψκγʹ
724ψκδʹ
725ψκεʹ
726ψκϛʹ
727ψκζʹ
728ψκηʹ
729ψκθʹ
730ψλʹ
731ψλαʹ
732ψλβʹ
733ψλγʹ
734ψλδʹ
735ψλεʹ
736ψλϛʹ
737ψλζʹ
738ψληʹ
739ψλθʹ
740ψμʹ
741ψμαʹ
742ψμβʹ
743ψμγʹ
744ψμδʹ
745ψμεʹ
746ψμϛʹ
747ψμζʹ
748ψμηʹ
749ψμθʹ
750ψνʹ
751ψναʹ
752ψνβʹ
753ψνγʹ
754ψνδʹ
755ψνεʹ
756ψνϛʹ
757ψνζʹ
758ψνηʹ
759ψνθʹ
760ψξʹ
761ψξαʹ
762ψξβʹ
763ψξγʹ
764ψξδʹ
765ψξεʹ
766ψξϛʹ
767ψξζʹ
768ψξηʹ
769ψξθʹ
770ψοʹ
771ψοαʹ
772ψοβʹ
773ψογʹ
774ψοδʹ
775ψοεʹ
776ψοϛʹ
777ψοζʹ
778ψοηʹ
779ψοθʹ
780ψπʹ
781ψπαʹ
782ψπβʹ
783ψπγʹ
784ψπδʹ
785ψπεʹ
786ψπϛʹ
787ψπζʹ
788ψπηʹ
789ψπθʹ
790ψϟʹ
791ψϟαʹ
792ψϟβʹ
793ψϟγʹ
794ψϟδʹ
795ψϟεʹ
796ψϟϛʹ
797ψϟζʹ
798ψϟηʹ
799ψϟθʹ
800ωʹ
801ωαʹ
802ωβʹ
803ωγʹ
804ωδʹ
805ωεʹ
806ωϛʹ
807ωζʹ
808ωηʹ
809ωθʹ
810ωιʹ
811ωιαʹ
812ωιβʹ
813ωιγʹ
814ωιδʹ
815ωιεʹ
816ωιϛʹ
817ωιζʹ
818ωιηʹ
819ωιθʹ
820ωκʹ
821ωκαʹ
822ωκβʹ
823ωκγʹ
824ωκδʹ
825ωκεʹ
826ωκϛʹ
827ωκζʹ
828ωκηʹ
829ωκθʹ
830ωλʹ
831ωλαʹ
832ωλβʹ
833ωλγʹ
834ωλδʹ
835ωλεʹ
836ωλϛʹ
837ωλζʹ
838ωληʹ
839ωλθʹ
840ωμʹ
841ωμαʹ
842ωμβʹ
843ωμγʹ
844ωμδʹ
845ωμεʹ
846ωμϛʹ
847ωμζʹ
848ωμηʹ
849ωμθʹ
850ωνʹ
851ωναʹ
852ωνβʹ
853ωνγʹ
854ωνδʹ
855ωνεʹ
856ωνϛʹ
857ωνζʹ
858ωνηʹ
859ωνθʹ
860ωξʹ
861ωξαʹ
862ωξβʹ
863ωξγʹ
864ωξδʹ
865ωξεʹ
866ωξϛʹ
867ωξζʹ
868ωξηʹ
869ωξθʹ
870ωοʹ
871ωοαʹ
872ωοβʹ
873ωογʹ
874ωοδʹ
875ωοεʹ
876ωοϛʹ
877ωοζʹ
878ωοηʹ
879ωοθʹ
880ωπʹ
881ωπαʹ
882ωπβʹ
883ωπγʹ
884ωπδʹ
885ωπεʹ
886ωπϛʹ
887ωπζʹ
888ωπηʹ
889ωπθʹ
890ωϟʹ
891ωϟαʹ
892ωϟβʹ
893ωϟγʹ
894ωϟδʹ
895ωϟεʹ
896ωϟϛʹ
897ωϟζʹ
898ωϟηʹ
899ωϟθʹ
900ϡʹ
901ϡαʹ
902ϡβʹ
903ϡγʹ
904ϡδʹ
905ϡεʹ
906ϡϛʹ
907ϡζʹ
908ϡηʹ
909ϡθʹ
910ϡιʹ
911ϡιαʹ
912ϡιβʹ
913ϡιγʹ
914ϡιδʹ
915ϡιεʹ
916ϡιϛʹ
917ϡιζʹ
918ϡιηʹ
919ϡιθʹ
920ϡκʹ
921ϡκαʹ
922ϡκβʹ
923ϡκγʹ
924ϡκδʹ
925ϡκεʹ
926ϡκϛʹ
927ϡκζʹ
928ϡκηʹ
929ϡκθʹ
930ϡλʹ
931ϡλαʹ
932ϡλβʹ
933ϡλγʹ
934ϡλδʹ
935ϡλεʹ
936ϡλϛʹ
937ϡλζʹ
938ϡληʹ
939ϡλθʹ
940ϡμʹ
941ϡμαʹ
942ϡμβʹ
943ϡμγʹ
944ϡμδʹ
945ϡμεʹ
946ϡμϛʹ
947ϡμζʹ
948ϡμηʹ
949ϡμθʹ
950ϡνʹ
951ϡναʹ
952ϡνβʹ
953ϡνγʹ
954ϡνδʹ
955ϡνεʹ
956ϡνϛʹ
957ϡνζʹ
958ϡνηʹ
959ϡνθʹ
960ϡξʹ
961ϡξαʹ
962ϡξβʹ
963ϡξγʹ
964ϡξδʹ
965ϡξεʹ
966ϡξϛʹ
967ϡξζʹ
968ϡξηʹ
969ϡξθʹ
970ϡοʹ
971ϡοαʹ
972ϡοβʹ
973ϡογʹ
974ϡοδʹ
975ϡοεʹ
976ϡοϛʹ
977ϡοζʹ
978ϡοηʹ
979ϡοθʹ
980ϡπʹ
981ϡπαʹ
982ϡπβʹ
983ϡπγʹ
984ϡπδʹ
985ϡπεʹ
986ϡπϛʹ
987ϡπζʹ
988ϡπηʹ
989ϡπθʹ
990ϡϟʹ
991ϡϟαʹ
992ϡϟβʹ
993ϡϟγʹ
994ϡϟδʹ
995ϡϟεʹ
996ϡϟϛʹ
997ϡϟζʹ
998ϡϟηʹ
999ϡϟθʹ
1000͵α
1001͵ααʹ
1002͵αβʹ
1003͵αγʹ
1004͵αδʹ
1005͵αεʹ
1006͵αϛʹ
1007͵αζʹ
1008͵αηʹ
1009͵αθʹ
1010͵αιʹ
1011͵αιαʹ
1012͵αιβʹ
1013͵αιγʹ
1014͵αιδʹ
1015͵αιεʹ
1016͵αιϛʹ
1017͵αιζʹ
1018͵αιηʹ
1019͵αιθʹ
1020͵ακʹ
1021͵ακαʹ
1022͵ακβʹ
1023͵ακγʹ
1024͵ακδʹ
1025͵ακεʹ
1026͵ακϛʹ
1027͵ακζʹ
1028͵ακηʹ
1029͵ακθʹ
1030͵αλʹ
1031͵αλαʹ
1032͵αλβʹ
1033͵αλγʹ
1034͵αλδʹ
1035͵αλεʹ
1036͵αλϛʹ
1037͵αλζʹ
1038͵αληʹ
1039͵αλθʹ
1040͵αμʹ
1041͵αμαʹ
1042͵αμβʹ
1043͵αμγʹ
1044͵αμδʹ
1045͵αμεʹ
1046͵αμϛʹ
1047͵αμζʹ
1048͵αμηʹ
1049͵αμθʹ
1050͵ανʹ
1051͵αναʹ
1052͵ανβʹ
1053͵ανγʹ
1054͵ανδʹ
1055͵ανεʹ
1056͵ανϛʹ
1057͵ανζʹ
1058͵ανηʹ
1059͵ανθʹ
1060͵αξʹ
1061͵αξαʹ
1062͵αξβʹ
1063͵αξγʹ
1064͵αξδʹ
1065͵αξεʹ
1066͵αξϛʹ
1067͵αξζʹ
1068͵αξηʹ
1069͵αξθʹ
1070͵αοʹ
1071͵αοαʹ
1072͵αοβʹ
1073͵αογʹ
1074͵αοδʹ
1075͵αοεʹ
1076͵αοϛʹ
1077͵αοζʹ
1078͵αοηʹ
1079͵αοθʹ
1080͵απʹ
1081͵απαʹ
1082͵απβʹ
1083͵απγʹ
1084͵απδʹ
1085͵απεʹ
1086͵απϛʹ
1087͵απζʹ
1088͵απηʹ
1089͵απθʹ
1090͵αϟʹ
1091͵αϟαʹ
1092͵αϟβʹ
1093͵αϟγʹ
1094͵αϟδʹ
1095͵αϟεʹ
1096͵αϟϛʹ
1097͵αϟζʹ
1098͵αϟηʹ
10000Μα
10001Μα.αʹ
100000Μι
100001Μι.αʹ
900001Μϟ.αʹ
999999Μϟθ.͵θϡϟθʹ
1000000Μρ
1200000Μρκ
1201000Μρκ.͵α
1200100Μρκ.ρʹ
1201001Μρκ.͵ααʹ
1507984Μρν.͵ζϡπδʹ
4095441Μυθ.͵ευμαʹ
10098041Μ͵αθ.͵ημαʹ
10301021Μ͵αλ.͵ακαʹ
11413021Μ͵αρμα.͵γκαʹ
13111241Μ͵ατια.͵ασμαʹ
45820709Μ͵δφπβ.ψθʹ
1629586560ΜΜιϛ.Μ͵βϡνη.͵ϛφξʹ
2147483647ΜΜκα.Μ͵δψμη.͵γχμζʹ